สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกเพื่อซื้อ หรือขายสินค้าในระบบ โดยสมาชิกจะต้องยึดข้อตกลงตามที่ระบบแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้น